• Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy
  • Dvouleté studium
  • Kombinované magisterské navazující studium
  • Určeno absolventům bakalářského studijního programu oboru ČJ

Vítejte v online podpoře studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ!

Online podpora je určena studentům kombinovaného magisterského navazujícího studia. Naleznete zde studijní materiály a další odkazy pro zájemce, kontakty na vyučující a diskuzní prostor, ve kterém můžete vyjádřit své připomínky či položit dotazy k jednotlivým studijním oporám. V případě problémů s touto webovou stránkou se obracejte na administrátora stránek (hana.maresova@upol.cz).

 

 

 

 

 

PODKLADY PRO AKREDITACI 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Studijní obor Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ je koncipován jako dvouoborové studium navazující na bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, který se realizuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také na dalších vysokých školách.

Koncepce oboru respektuje požadavky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého v Olomouci a Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice.

Garantem profilových odborných disciplín je Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Kooperující katedry a ústavy zajišťují výuku společného modulu a modulu pedagogické způsobilosti.

Ke studiu mohou být přijati úspěšní absolventi bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a shodných či příbuzných oborů.. Požadavky na uchazeče o studium budou vždy předem definovány.